Home » Uncategorized » Her er analysen som viser at Ap-nestleder Hadia Tajik har feiltolket totalt

Her er analysen som viser at Ap-nestleder Hadia Tajik har feiltolket totalt

Dette er en lett omskrivning av tittelen til artikkelen i NRK med overskriften “Her er tallene Ap mener beviser at Erna og Siv har mislyktes totalt”.

SSB publisert nylig tall for nasjonalregnskapet. Tallene det refereres til er hentet herfra. Ulempen med NRK's fremstilling og Tajik's tolkning er at de baserer seg på endring i tall på nivåform. Dette er en fremstilling som mange økonomer ikke er spesielt glad i. Når en gjør det, er det enkelt å benytte disse til en “jeg er bedre enn deg” tolkning. Vi vet også at økonomiske makrotall og konjukturer spiller inn på sysselsettingen, kanskje mer enn hvilken regjering som sitter ved kongens bord. Dette er Jan Petter Sissener inne på i bloggen sin. La oss se nærmere på tallene.

Data

Vi benytter oss av kvartalsvise nasjonalregnskapstall fra SSB, der totsyssel er kategorien “I alt” fra Tabell 39. “Sysselsatte personer”. Videre er totinv kategorien “I alt” fra Tabell 24. “Bruttoinvestering i fast realkapital”. Vi tar også med Brent oljepris fra Quandl (se tidligere blogg). Jeg har laget en tabell over norske regjeringer per kvartal, basert på Wikipedia. Selve dataryddingen tar jeg ikke med her, men det endelige datasettet kan lastes ned fra lenken under.

Modell

La z_0 være antall sysselsatte når den rødgrønne regjeringa tiltrådte, og z_1 være antall sysselsatte når den rødgrønne regjeringa gikk av. Endring i løpet av perioden er \Delta z=z_1-z_0. Vi gjør det samme for den nåværende regjeringen, og sier at \Delta w=w_1-w_0, der w_1 er det siste sysselsettingstallet fra SSB. Tajik, konstaterer at \Delta z \gg \Delta w, ergo har Erna og Siv mislyktes totalt. Feiltolkningen i dette tilfellet er kun å se på \Delta z og \Delta w som frikoblet fra den økonomiske virkeligheten. Endringen tilskrives kun den spesifikke regjeringen i perioden, og ingen andre forhold taes med i betraktningen. Dette blir en for enkel fremstilling.

Dersom en ønsker å se på vekst, og vekstrater, i dette tilfellet i antall sysselsatte y, så kan en benytte seg av en vekstmodell:

    \[y_t=y_0(1-r)^t\]

Der r er vekstraten over tid (t) i antall sysselsatte. Vi kan ta den naturlige logaritmen på begge sider, og skrive:

    \[log(y_t)=log(y_0)+t\times log(1-r)\]

Vi kan estimere dette som en regresjonsmodell:

    \[log(y_t)=\beta_0+\beta_1 t+u_t\]

der \beta_1 \times 100 kan tolkes som den konstante vekstraten (i prosent per tidsenhet på et gitt tidspunkt). Dette kan endres til den kontinuerlige vekstraten (i prosent per tidsenhet over en tidsperiode), ved å ta 100 \times(e^{\beta_1}-1).

Vi utvider den generelle vekstmodellen som følger:

    \[log(\texttt{totsyssel}_t)=\beta_0+\beta_1 t+\beta_2\texttt{H-FRP}+\beta_3\texttt{H-FRP}\times t+\beta_4log(\texttt{pbrent})+\beta_5log(\texttt{totinv})+u_t\]

Det er den rødgrønne regjeringa som er i basis (\beta_0), og som har vekstraten \beta_1. \texttt{H-FRP} er en dummyvariabel for den nåværende regjeringa. Det interessante parameteret er \beta_3. Dette måler om vekstraten til den nåværende regjeringa er signifikant forskjellig fra den rødgrønne regjeringa. Effekten av oljeprisen måles ved \beta_4, og effekten av bruttoinvesteringer i fast realkapital måles ved \beta_5. Begge er en elastisitet som måler den prosentvise effekten på syssselsetting i prosent.

Resultatene av analysen sees i tabellen under.

Avhengig variabel
log(Sysselsatte)
Konstantledd 6.320
t = 23.500
p = 0.000
t 0.002
t = 4.810
p = 0.00003
H og FRP 0.007
t = 0.070
p = 0.945
log(brentpris) 0.011
t = 1.420
p = 0.164
log(bruttoinvesteringer) 0.117
t = 4.800
p = 0.00003
t x (H og FRP) -0.0002
t = -0.179
p = 0.859
Observations 45
R2 0.935
Adjusted R2 0.926
Residual Std. Error 0.011 (df = 39)
F Statistic 111.000*** (df = 5; 39)
Note: no notes.

Vi ser at den kontinuerlige vekstraten i sysselsettingen for den rødgrønne regjeringa var på 0.18 prosent per kvartal, eller omlag 0.72 prosent per år, alle andre variabler i modellen holdt konstant. Det interessante her er at vekstraten til den nåværende regjeringa ikke er signifikant forskjellig fra vekstraten til den rødgrønne regjeringa. Det er bruttoinvesteringer i fast realkapital som er den store driveren på sysselsetting. Oljepris har litt å si, men er marginalt ikke signifikant.

Moralen må være at en ikke skal forenkle sammenligninger av tall til det meningsløse. Men da hadde det vel ikke blitt mange sensasjonelle nyheter basert på tall?

 4,217 total views,  1 views today


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *